Request callback
X
Pentru o experiență completă, vă rugăm să utilizați varianta landscape a site-ului.
Mergi la conţinutul principal

Termeni și condiții contractuale

Termeni și condiții contractuale

Informațiile din acest contract nu vor fi divulgate în afara organizației Clientului și nu vor fi multiplicate, utilizate sau divulgate integral sau parțial în orice alt scop în afara evaluării Serviciilor. Clientul va avea dreptul să multiplice, utilizeze sau să divulge informațiile în măsura stipulată de contract. Această restricție nu limitează dreptul Clientului de a utiliza informațiile conținute în acest Contract daca sunt obținute dintr-o altă sursă nerestricționată.

Ymens Teamnet păstrează dreptul de proprietate asupra acestui Contract.

Clientul confirmă că a primit, a citit și a acceptat toate prevederile contractuale incluse și/sau referite în acest Contract și Anexele sale.

Prin acest contract nu se conferă unui terț nici un drept sau un beneficiu aplicabile la cererea acelui terț fie împotriva Clientului sau Ymens Teamnet.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului acces la aplicația/pachetul de aplicații software („Aplicația”) conform Anexei(elor) aferentă(e) Aplicațiilor contractate și Ofertei comerciale, atașate prezentului Contract. 

1.2. Prestatorul acordă Beneficiarului dreptul de utilizare a Aplicației, pe perioada contractuală, neexclusiv, netransferabil, iar Beneficiarul se obligă să îl folosească numai în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract și să nu-l transmită unei alte terțe părți.

1.3. Prestatorul va furniza Beneficiarului acces la Aplicație în termen de ....... zile de la data semnării prezentului Contract și în baza formularului de activare (pus la dispoziție de Prestator).

1.4. În măsura în care Beneficiarul optează ulterior și pentru alte Aplicații decât cele menționate la data semnării Contractului în Anexa(ele) aferentă(e), Părțile vor încheia un Act Adițional și/sau o Anexă la prezentul Contract.

2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată de ..... luni și intră în vigoare la data semnării de ambele Părți.

2.2. Stabilirea unei Durate minime aferentă fiecărei Aplicații contractate/fiecărui utilizator activat de către Beneficiar va fi prevăzută în Anexa(ele) aferentă(e) Aplicațiilor contractate (denumită în continuare „Perioada Inițială”).

2.3. Perioada Inițială curge de la data la care Prestatorul furnizează utilizatorilor acces la Aplicație, dacă Părțile nu agrează contrariul prin Anexe la prezentul Contract.

2.4. Durata prezentului Contract se consideră reînnoită pentru o durata egală cu Perioada contractuală, dacǎ niciuna din Părți nu notifică în scris încetarea Contractului, cu cel puțin 30 de zile anterior expirării perioadei contractuale stabilită la data încheierii Contractului.

3. PREȚUL CONTRACTULUI. PLATA

3.1. Furnizarea accesului la Aplicație de către Prestator se va face în regim de abonament lunar pentru durata menționată la Articolul 2 de mai sus.

3.2. Pentru dreptul de utilizare a Aplicației, Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea abonamentului conform dispozițiilor prevăzute în Anexa(ele) aferentă(e) Aplicațiilor contractate.

3.3. Facturarea Serviciilor se va efectua începând cu data accesului la Servicii.

3.4. Beneficiarul va efectua plata (se va opta pentru una din variantele de mai jos):

anual  - în avans, în termen de 15 zile de la emiterea facturii la cursul afișat de BNR la data emiterii facturii), reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare pentru fiecare interval de 12 luni, sau

trimestrial  - în avans, cel mai târziu până la data de 5 a primei luni a fiecărui trimestru (la cursul afișat de BNR la data emiterii facturii), reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru următoarele trei luni calendaristice,

lunar  - cel mai târziu până la data de 15 a fiecărei luni, pentru Serviciile aferente perioadei lunare pentru care se emite factura (la cursul afișat de BNR la data emiterii facturii).

3.5. Facturile vor fi trimise Beneficiarului prin poștă, curier sau în format electronic la adresele de corespondență menționate în preambulul Contractului.

3.6. Data efectuării plății se va considera data la care suma facturată se evidențiază în contul Prestatorului.

3.7. Pentru depășirea termenului de plată, Prestatorul are dreptul de a calcula și solicita plata de penalități de întârziere în cuantum de 0,1% per zi întârziere din suma facturată, pentru o perioadă de 30 de zile de la data scadenței plății. În situația în care întârzierea la plată este mai mare de 30 de zile de la scadență, Prestatorul are dreptul, fără notificare în prealabil și fără alte formalități, de a suspenda accesul la servicii. Penalitățile astfel calculate vor fi evidențiate în factura următoare, sau, la alegerea sa, Prestatorul va emite o factură de penalități cu un termen scadent de plata de 5 zile de la data emiterii. Dacă perioada de suspendare pentru neplată este mai mare de 60 de zile, Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul contract, fara punere în întarziere și intervenția instanței. În cazul în care nu își achită obligațiile de plată în termenele stabilite în Contract, Beneficiarul se află de drept în întârziere.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile Prestatorului

Prestatorul se obligă:

(a) să furnizeze Beneficiarului acces la Aplicație conform dispozițiilor Contractului;

(b) să asigure suport online și/sau telefonic;

(c) să emită facturile aferente utilizării Aplicației furnizate, conform condițiilor contractuale;

(d) să mențină strict confidențiale și în siguranță Datele Beneficiarului pe întreaga durată a Contractului;

(e) să remedieze defecțiunile Aplicatiei în cel mai scurt timp posibil.

 

4.2. Obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

(a) să furnizeze lista cu utilizatorii fiecărei Aplicații.

(b) Beneficiarul se obligă ca la data semnării Contractului să furnizeze minim 1 utilizator urmând ca în termen de 7 zile de la data semnării Contractului să furnizeze restul listei cu utilizatori. Beneficiarul înțelege ca oricând pe durata Contractului lista cu utilizatori poate fi completată/modificată printr-o solicitare scrisă adresată Prestatorului;

(c) să efectueze plata aferentă utilizării Aplicației contractate, în termenii și condițiile prevăzute în contract.

5. RĂSPUNDEREA PRESTATORULUI

5.1. Prestatorul răspunde exclusiv pentru Aplicația contractată de Beneficiar și numai față de acesta. Pentru evitarea oricărui dubiu, Prestatorul nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de Beneficiar în legătură cu serviciile terților. De asemenea, Prestatorul nu răspunde pentru erori/defecțiuni ale Aplicației cauzate de acțiunile/omisiunile/neglijența Beneficiarului în utilizarea Aplicației.

5.2. Prestatorul nu va răspunde față de Beneficiar și/sau față de terțe părti pentru daune, pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nefructificarea unor oportunități de afaceri sau orice alte pierderi suferite de către Beneficiar care rezultă direct sau indirect din, dar fără a se limita la: (i) folosirea neadecvată a Aplicației, (ii) nefuncționarea Aplicației din motive care țin de fapte ale terților, (iii) nefuncționarea adresei de corespondență electronică a Beneficiarului, (iv) caz de forță majoră.

5.3. Prestatorul nu răspunde față de Beneficiar și/sau față de terțe părți pentru niciun fel de daune indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nefructificarea unor oportunități de afaceri sau orice alte pierderi similare suferite de către Beneficiar ca urmare a lipsei de acces la Servicii sau furnizarea de Servicii de calitate necorespunzătoare.

6. CONFIDENȚIALITATEA

6.1. Părţile se obligă să păstreze confidențiale toate datele, informațiile și materialele pe care și le pun reciproc la dispoziție în executarea prezentului Contract, precum și să folosească informațiile confidențiale exclusiv în scopul executării Contractului.

6.2. Utilizarea informațiilor confidențiale se va face strict pentru aducerea la ȋndeplinire a obligațiilor izvorând din contract. Părțile pot limita accesul la informațiile confidențiale pentru angajații și colaboratorii lor la acele informații pe care aceștia trebuie neapărat să le cunoască pentru îndeplinirea contractului. Părțile vor răspunde patrimonial pentru nerespectarea obligațiilor (inclusiv de confidențialitate) de către angajații și colaboratorii lor.

6.3. Obligația de confidențialitate se menține pe parcursul derulării contractului, precum și înlăuntrul unui termen de 2 ani după încetarea Contractului, indiferent de motivul ȋncetării.

7. RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul este obligat să notifice imediat Prestatorul despre orice modificare a informațiilor furnizate în momentul în care a incheiat Contractul.

7.2. Beneficiarul este obligat să achite integral obligațiile de plată care îi revin în conformitate cu dispozițiile Contractului.

7.3. Beneficiarul nu va utiliza Aplicația pentru scopuri imorale sau ilegale și nu va permite vreunei terțe persoane să folosească Serviciile.

7.4. Beneficiarul este singur răspunzător pentru orice încălcare a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Aplicației, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis, stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unor operațiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Aplicației.

8. DESPĂGUBIRI

8.1. În cazul în care Beneficiarul dorește încetarea Contractului/încetarea furnizării unei Aplicații din cele contractate/unuia sau mai multor utilizatori înainte de sfârșitul Perioadei Inițiale, acesta va fi obligat să plătească costurile de încetare înainte de expirarea Perioadei Inițiale, costuri care vor fi egale cu contravaloarea abonamentului lunar pentru toate Aplicatiile din Contract in cazul incetarii Contractului/ pentru Aplicatia respectiva in cazul incetarii accesului unuia sau mai multor utilizatori, înmulțit cu numărul de luni rămase până la data expirării Perioadei Inițiale. Beneficiarul înțelege și acceptă ca obligația de plată a costurilor de încetare subzistă numai până la data expirării Perioadei Inițiale, ulterior acestei date Contractul/accesul in Aplicatie/accesul utilizatorilor putând fi încetat oricând fără obligația Beneficiarului de plată a costurilor de încetare.

9. SUSPENDAREA UTILIZĂRII APLICAȚIEI/ REACTIVARE

9.1. Prestatorul are dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Aplicație, în situația și în condițiile prevăzute la art.3.7 din prezentul Contract, precum și pentru orice situație prin care Beneficiarul încalcă obligațiile asumate prin prezentul contract. Pentru situația încălcării de către Beneficiar a obligațiilor asumate, Prestatorul va notifica Beneficiarul despre faptul și motivele care stau la baza suspendării. Dacă Beneficiarul nu remediază sau nu înlătură motivele care au generat aplicarea măsurii suspendării, în termenul indicat de Prestator în notificare, Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul contract și de a solicita Beneficiarului recuperarea prejudiciului cauzat ca urmare a încetării Contractului din vina sa.

9.2. Beneficiarul întelege și acceptă că suspendarea temporară a accesului la Aplicație pentru motive care țin de Beneficiar, nu exonerează Beneficiarul de la plata valorii lunare a abonamentului sau a oricăror sume datorate către Prestator. Suspendarea Serviciilor nu aduce atingere dreptului Prestatorului de a percepe penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a facturilor conform dispozițiilor Contractului.

9.3. Dacă suspendarea a intervenit pentru motiv de neplată iar Beneficiarul efectuează integral plata anterior rezilierii, Beneficiarul va fi reconectat automat în termen de maxim 24 ore lucrătoare de la data la care plata întregului debit a fost confirmată în contul Prestatorului. Ulterior încetării suspendării, Contractul se va considera a fi continuat, toate prevederile acestuia aplicându-se în mod corespunzător.

9.4. Dacă suspendarea a intervenit pentru orice alt motiv decât cel de neplată, Beneficiarul va fi reconectat automat în termen de maxim 24 ore lucrătoare de la data la care a remediat încălcarea sau a sistat acțiunile care au generat suspendarea accesului la Aplicație. Ulterior încetării suspendării, Contractul se va considera a fi continuat, toate prevederile acestuia aplicându-se în mod corespunzător.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract încetează în una din următoarele situații:

a) la implinirea termenului contractual, dacă niciuna din părți nu notifică încetarea duratei contractuale în condițiile de la Art.2.4.;

b) de comun acord prin încheierea unui Act Adițional;

c) prin rezilierea acestuia de către partea lezată de neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor celeilalte părți;

d) în caz de forță majoră , conform art.11 de mai jos.

10.2. Încetarea Contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestațiile succesive care au fost facute anterior încetării lui.

10.3. În cazul în care una dintre părți nu îşi respectă obligațiile asumate prin Contract, partea lezată va notifica în scris Părții în culpă să depună toate diligențele, în termen de max. 30 de zile, pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. Dacă la expirarea perioadei de 30 de zile Partea în culpă nu remediază deficiența semnalată, atunci cealaltă Parte are dreptul de a solicita rezilierea Contractului și plata de daune-interese.

11. ALTE CLAUZE – NULITATE

În cazul în care oricare din prevederile Contractului este contrară legii și/sau unor dispoziții legale imperative, ordinii publice sau bunelor moravuri, toate celelalte prevederi ale Contractului rămân valabile și se vor aplica în continuare, iar clauzele nule vor fi înlocuite de drept cu dispoziții legale aplicabile.

12. FORȚA MAJORĂ

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

12.2. Prin forța majoră se întelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil pentru oricare dintre Părțile contractante și care le împiedică să își execute obligațiile asumate.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunostința celeilalte părți, în scris, în maximum 72 de ore (trei zile lucrătoare) de la producerea evenimentului, iar confirmarea acestuia prin act emis de catre autoritățile competente se va comunica în maximum 5 zile calendaristice de la apariția evenimentului.

12.4. În cazul prelungirii evenimentului de forță majoră cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data producerii, Parțile pot stabili de comun acord continuarea sau nu a raporturilor contractuale, însă fără solicitarea și/sau aplicarea de daune-interese. Obligațiile scadente până la data intervenirii evenimentului de forță majoră vor fi îndeplinite de către Părți.

13. TRANSFERUL DE RESPONSABILITATE ȘI CESIUNEA DE CREANȚE

13.1. Prestatorul are dreptul să transfere unei terțe părți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile din Contract, fără a solicita consimțământul Beneficiarului și fără ca acesta să aibă dreptul la compensații de orice natură. Prestatorul se va asigura că acest transfer nu va afecta drepturile dobândite de Beneficiar prin Contract. Beneficiarul va fi notificat despre transferul drepturilor și/sau obligațiilor din Contract cu cel puțin 30 de zile înainte ca acesta să-și producă efectele.

13.2. Beneficiarul nu va avea dreptul de a transfera drepturile și obligațiile ce decurg din Contract fără consimțământul scris prealabil al Prestatorului. În cazul în care Prestatorul aprobă solicitarea de transfer, prevederile articolului 13.3 și 13.4 se vor aplica în mod corespunzător.

13.3. Transferul drepturilor și obligațiilor din Contract poate fi acceptat de către Prestator numai după achitarea integrală de către Beneficiar a tuturor datoriilor sale către Prestator până la data aprobării de Prestator a transferului de responsabilitate. Solicitarea de transfer nu se va face mai devreme de 30 de zile de la data activării Serviciilor care se vor a fi transferate.

13.4. Beneficiarul se angajează să semneze acordul de transfer împreună cu viitorul Beneficiar și, de asemenea, viitorul Beneficiar va semna un nou contract cu Prestatorul.

13.5 Până la momentul încheierii efective a operării transferului de responsabilitate, Beneficiarul inițial va suporta integral toate costurile referitoare la utilizarea Serviciilor.

13.6. Prestatorul își rezervă dreptul de a cesiona oricând pe durata Contractului creanțele sale împotriva Beneficiarului către terțe părți, fără a avea în prealabil acordul Beneficiarului sau fără vreo altă formalitate prealabilă în afara celor impuse în mod expres de lege, dacă este cazul.

14. MODIFICARI ALE CONTRACTULUI

14.1. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral dispozițiile prezentului Contract în conformitate cu legislația română în vigoare la momentul respectiv.

14.2. Prestatorul va informa Beneficiarul despre modificările aduse la Contract cu cel putin 30 de zile înainte de data la care modificările vor intra în vigoare.

14.3. În cazul în care Beneficiarul dovedește faptul că modificările îl afectează în mod negativ, acesta are posibilitatea de a rezilia Contractul fără obligația de a plăti costuri de încetare înainte de expirarea Perioadei Inițiale. Notificarea de încetare va fi trimisă de către Beneficiar în termen de cel mult 15 zile de la data notificării trimise de Prestator cu privire la modificările aduse, în caz contrar considerându-se că respectivul Beneficiar a acceptat modificările propuse.

14.4. Prestatorul va notifica modificarea Contractului prin orice mijloc prin care se poate considera, în mod rezonabil, ca această notificare ajunge la cunostința Beneficiarului (de ex.: e-mail, scrisoare, anunțuri pe Site-ul Prestatorului).

15. DATELE BENEFICIARULUI

15.1. Ymens Teamnet este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 25376.

15.2. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării Contractului, pentru activare, facturare, relații cu Beneficiarii, recuperarea sumelor datorate de către Beneficiar, în scopul verificării respectării limitelor de utilizare ale Serviciilor, etc. În cazul în care aceste operațiuni sunt realizate de către terțe părți (subcontractorii Prestatorului), datele Beneficiarului vor fi comunicate acestora în vederea îndeplinirii scopului Contractului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului sau altă formalitate în acest sens. De asemenea, Prestatorul va putea transfera datele Beneficiarului către parteneri ai Prestatorului, dacă acest lucru este în legătură cu sau este necesar pentru executarea Contractului, precum și către autorități/instituții publice abilitate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, la solicitarea acestora din urmă. Datele de identificare ale subcontractorilor/partenerilor Prestatorului care pot avea acces la Datele Beneficiarului precum și locațiile în care sunt amplasate sistemele Prestatorului pe care Datele Beneficiarului sunt stocate sunt menționate în Anexa aferentă Aplicației contractate de către Beneficiar. Fără a aduce atingere obligației prevăzută în prezenta clauză, Prestatorul va avea dreptul de a divulga Datele Beneficiarului către salariați, parteneri, agenți numai în vederea executării obiectului Contractului, Prestatorul asigurându-se că aceste persoane respectă obligația de confidențialitate și securitate a Datelor Beneficiarului.

15.3. În cazul în care Beneficiarul formulează o solicitare pentru Servicii prin intermediul Site-ului, acesta este de acord să furnizeze următoarele informații pe Site: nume, prenumele persoanei de contact, denumirea companiei, adresa de email. În acest sens, Beneficiarul înțelege și acceptă că pentru a putea fi contactat de către reprezentanții Prestatorului informațiile furnizate de Beneficiar trebuie să fie în orice moment complete, exacte și actuale.

15.4. De asemenea, Beneficiarul înțelege și acceptă ca în vederea implementării conturilor de Utilizatori precum și în cazul în care Beneficiarul achiziționează servicii de facturare, Beneficiarul va furniza Prestatorului următoarele date ale Utilizatorilor și/sau ale persoanelor fizice și/sau juridice care fac obiectul Serviciilor de facturare: nume, prenume, denumire companie, cod fiscal, cod numeric personal, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, serie și număr carte de identitate/buletin/pașaport, sediu social, adresă domiciliu, adresă email. În acest sens, Beneficiarul se obligă să obțină de la Utilizatori și/sau de la persoanele fizice și/sau juridice care fac obiectul Serviciilor de facturare consimțământul expres al acestora pentru prelucrarea de către Prestator a datelor mai sus amintite. Beneficiarul înțelege și acceptă că în cazul încălcării obligației mai sus menționată, va despăgubi Prestatorul pentru toate daunele, taxele, cheltuielile, amenzile suportate de acesta din urmă ca urmare a unei astfel de încălcări.

15.5. Datele Beneficiarului vor putea fi prelucrate de Prestator în scop de marketing numai dacă Beneficiarul și-a exprimat consimțământul în acest sens. Beneficiarul își va putea retrage oricând consimțământul pentru utilizarea datelor sale în scop promoțional, trimițând o solicitare în scris către Prestator în acest sens.

Beneficiarul declară și semnează că este de acord să primească informații cu caracter comercial, ca urmare a procesării datelor cu caracter personal ale reprezentantului său legal precum și a datelor de contact oferite în cadrul prezentului Contract, pentru:

(a) marketing și comercializarea produselor/serviciilor Prestatorului (inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al Prestatorului) prin scrisori, alte materiale tiparite Da/Nu

(b) marketing și comercializarea produselor/serviciilor Prestatorului (inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al Prestatorului) prin SMS, e-mail-uri, faxuri, apeluri preînregistrate Da/Nu

15.6. Beneficiarul înțelege și acceptă că beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la datele sale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi Beneficiarul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul Prestatorului menționat în preambulul acestui Contract.

15.7. Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata Contractului, iar ulterior ȋncetării Contractului, indiferent de motivul incetării, va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenţei societăţii. Prestatorul va asigura securitatea și confidențialitatea Datelor Beneficiarului, în limitele reglementărilor în vigoare, față de accesul neautorizat de către terți. Confidențialitatea datelor va fi asigurată atât pentru datele stocate în sistemele Prestatorului, cât și pentru canalele prin care aceste date sunt transferate între sistemele Prestatorului și sistemele Beneficiarului.

15.8 Prestatorul va asigura Datele Beneficiarului împotriva pierderilor cauzate de defecțiuni ale sistemelor Prestatorului, prin mecanisme de redundanță utilizate în sistemele de stocare a datelor și prin efectuarea unor copii de siguranță periodice ale acestor date.

15.9 În termen de 60 de zile de la încetarea Contractului, indiferent de motivul ȋncetării, Datele Beneficiarului vor fi returnate în format electronic sau distruse de către Prestator, în funcție de solicitarea scrisă a Beneficiarului în acest sens, condiționat de plată tuturor sumelor datorate de Beneficiar Prestatorului. În cazul în care în termenul de 60 de zile mai sus menționat Beneficiarul nu solicită returnarea sau distrugerea Datelor Beneficiarului, Prestatorul își rezervă dreptul de a distruge datele fără drept de compensare/despăgubiri pentru Beneficiar. În cazul în care Beneficiarul solicită returnarea Datelor într-un format diferit de cel în care Datele sunt stocate în sistemele Prestatorului, acesta din urmă își rezervă dreptul de a percepe Beneficiarului contravaloarea efortului Prestatorului pentru returnarea Datelor în formatul solicitat de Beneficiar – în acest sens, Prestatorul va comunica Beneficiarului o ofertă cu privire la costurile estimate urmând ca acestea să fie facturate numai după obținerea acordului Beneficiarului în acest sens. Ștergerea Datelor Beneficiarului se va realiza prin modalități care să asigure ștergerea definitivă a acestora.

16. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

16.1. Pentru orice reclamație, inclusiv privind facturile emise, Beneficiarul se va adresa Departamentului de Reclamații al Prestatorului la adresa de email suport@ymens.com sau telefonic la 031.9201, astfel:

(a) în termen maxim de 15 zile de la data apariției motivului (cu excepția celor privind facturile emise) pentru care se înaintează reclamația .

(b) în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. La sfârșitul acestei perioade, suma facturată este considerată ca fiind în mod irevocabil acceptată la plată.

16.2. Orice neînțelegere apărută în legătură cu prezentul Contract, incluzând orice încălcare a acestuia, va fi rezolvată pe cale amiabilă.

16.3. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele competente din București.

16.4. Contractul este guvernat de legislația în vigoare din România.

17. CLAUZE FINALE

17.1. Persoană de contact Beneficiar (pentru probleme legate de utilizatori/servicii/solicitări speciale):     ................................................................

17.2. Prezentul Contract, împreună cu anexele sale (Anexa(ele) aferentă(e) Aplicațiilor contractate) care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

17.3. În cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

17.4. Beneficiarul declară în mod expres că anterior datei semnării prezentului Contract a citit, înțeles și a acceptat toate dispozițiile prezentului Contract, inclusiv toate anexele la acesta, cum ar fi dar fără a se limita la Anexa „Termeni si Conditii Contractuale”.